AR+I fa públic l’estudi de capacitat màxima de la xarxa viària d’Andorra

AR+I fa públic l’estudi de capacitat màxima de la xarxa viària d’Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El treball preveu la saturació de la xarxa viària del Principat en l’actualitat i en diferents escenaris futurs


Andorra Recerca + Innovació (AR+I) publica l’informe Modelització per a l’estudi de capacitat màxima de la xarxa viària d’Andorra. El treball estudia la saturació de la xarxa viària del Principat d’Andorra en l’actualitat i en diferents escenaris futurs d’evolució de la demanda i incorporació de noves infraestructures. Els resultats obtinguts es basen en el Model nacional de mobilitat d’Andorra, del qual se’n detalla la metodologia emprada pel seu desenvolupament i implementació.

AR+I treballa des de l’any 2019 en la construcció i el manteniment del Model nacional de mobilitat d'Andorra enfocat a realitzar simulacions de trànsit, tant a escala macroscòpica com microscòpica. En línia amb la missió de la Fundació, el model  està a disposició de les diferents administracions i habitants del país per tal de donar suport a la presa de decisions en polítiques de mobilitat sostenible.

Suport als estudis de càrrega màxima parroquial

L’objectiu de les modelitzacions presentades en aquest estudi de caire nacional és donar suport als estudis de càrrega màxima parroquial establerts en la disposició addicional quarta de la Llei 32/2022. En l’àmbit de la mobilitat, la guia tècnica, destinada a establir els estàndards que han de complir els estudis de càrrega màxima parroquial, estableix els criteris per estudiar “la capacitat màxima de la xarxa viària que accedeix a la parròquia i que hi discorre, tant de caràcter general com secundari, per conservar un nivell de servei que no arribi a situacions habituals de congestió diàries ni setmanals”. Defineix que cada parròquia ha de modelitzar la incidència del seu creixement poblacional i la mobilitat de la seva xarxa local sobre la xarxa viària de caràcter general.

Per últim, la guia també estableix com a factor limitant que no es podrà empitjorar l’escenari actual definit pel Pla director de la mobilitat 2030 del Govern d’Andorra, com tampoc superar els índexs de saturació establerts pels trams o punts de la xarxa susceptibles de suportar actualment retencions.

Amb l’objectiu d'obtenir resultats concloents i aplicables, des d’AR+I es va plantejar homogeneïtzar els estudis realitzats a les diferents parròquies i un marc de treball comú basat en les simulacions macroscòpiques del Model nacional de mobilitat d’Andorra. Aquest marc, plasmat en l’informe publicat, pretén aportar la visió de conjunt necessària per estudiar la capacitat de la xarxa, entenent que la mobilitat a cada parròquia està influenciada pels canvis a la resta del territori.

Principals resultats

A través de la metodologia detallada en l’informe publicat per l’AR+I s’han estudiat quatre escenaris representant (1) l'actualitat, (2) la incorporació de la desviació de la Massana, (3) un creixement urbanístic accentuat i (4) el límit de creixement al que es pot arribar segons els condicionants establerts per la guia tècnica dels estudis de càrrega màxima parroquial.

Tenint en compte el factor limitant definit per la guia tècnica (i. e. no es podrà empitjorar l’escenari actual definit pel Pla director de la mobilitat 2030) s’obté un valor de creixement límit del 2,4% de la demanda respecte l’actualitat. Aquest aplica de forma homogènia a tota la xarxa i representa l’increment màxim nacional assumible per no empitjorar la situació actual. Cal remarcar que aquest escenari té en compte la inversió programada a dia d’avui pel Govern durant els propers anys (i. e. construcció de la futura desviació de la Massana).

La principal variable de sortida calculada en la modelització macroscòpica és el volum de vehicles en cada secció del model. A partir d’aquesta i la capacitat de les seccions es calcula l’índex de saturació. Addicionalment a l’informe amb el detall metodològic i els resultats obtinguts, AR+I posa a disposició pública una visualització interactiva dels diferents escenaris analitzats així com de la base de dades espacial generada.

Més enllà de l’aportació específica als estudis de càrrega màxima parroquial, aquesta primera gran aplicació del Model nacional de mobilitat d’Andorra a escala de país representa un punt de partida com a eina d’ajuda a la presa de decisions, i la priorització i optimització en l’ús dels recursos públics.