Projectes

Model nacional de mobilitat

Aquest projecte consisteix en la construcció i el manteniment d'un model de mobilitat nacional d'Andorra que permet realitzar simulacions del trànsit, tant a escala macro com micro. S’espera que el model resultant es converteixi en l’eina de referència de l’Àrea de Mobilitat del Govern d’Andorra per donar suport a la presa de decisions en polítiques de mobilitat.

La versió actual del model està a disposició de les entitats que desitgin utilitzar-lo en estudis destinats a millorar la mobilitat d'Andorra. La sol·licitud pot fer-se a través de info@ari.ad

Un diferencial remarcable del model implementat —respecte a d'altres que tenen finalitats similars— és que la generació i distribució de viatges s'implementa mitjançant les dades geolocalitzades de telefonia mòbil que proporciona Andorra Telecom, a partir de les quals s’obtenen les matrius de viatges origen-destí (OD). 

Les matrius OD de l'escenari que analitzem es construeixen a partir dels registres RNC (Radio Network Controller) que genera la xarxa d’Andorra Telecom. Els RNCs aglutinen l’activitat dels usuaris connectats a la xarxa de telefonia mòbil quan fan ús d’algun servei (com trucades, missatges, ús de dades...) a més de la informació sobre els canvis de cel·la realitzats. Aquests registres inclouen, entre d'altres, els següents camps d’informació: IMSI (International Mobile Subscriber Identity), MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), DateTime i ubicació (latitud, longitud). La geolocalització s’obté a través de triangulació a partir de les antenes més pròximes, amb un marge d’error d’uns 50 metres en zones urbanes. Els registres RNC són generats per Andorra Telecom i enviats al DataHub Nacional, a través del qual es realitza l’explotació de les dades.

Matriu OD d'un dia feiner de 8:00 a 9:00 (dades de tardor de l'any 2020).

L’ús de dades de telefonia mòbil aporta una sèrie d’avantatges en la modelització: permet disposar de mostres més representatives, captura viatges de menor rellevància sovint omesos en les enquestes i incrementa la resolució espacial i temporal. Cal remarcar que Andorra Telecom disposa del 100% de la quota de mercat a Andorra, fet que aporta una gran qualitat a la mostra pel que fa a representativitat i biaix. No obstant això, l'ús d'aquestes dades també comporta desafiaments i requereix d'un tractament especial per garantir la seguretat i la privacitat dels usuaris.

Com a part del projecte, s'ha identificat l'Aimsun Next com l'eina de modelització del trànsit més adient tenint en compte les necessitats i particularitats d’Andorra. Aimsun Next és una aplicació totalment integrada que fusiona, en un únic software, la modelització de la demanda de viatges, les funcionalitats macroscòpiques, la simulació mesoscòpica i la microsimulació.   

Simulació micro del model nacional de mobilitat d'Andorra implementat amb l'eina Aimsun Next.

El model implementat ha de servir, entre altres, per definir una visió estratègica i millorar la mobilitat a Andorra a través de tres grans línies:

  • Optimització de l'ús de la infraestructura existent.
  • Definició de polítiques de suport a la mobilitat sostenible.
  • Planejament i priorització de les noves intervencions.

Paral·lelament, s'ha de convertir en una eina per fomentar la recerca, la innovació i l'anàlisi en àmbits relacionats amb la mobilitat (per exemple, en l'anàlisi de la qualitat de l’aire).


Projectes

Notícies