Societat

SOCIETAT

La investigació en sociologia ajuda a entendre la complexitat de la societat andorrana i els diferents fenòmens que la condicionen.

Els estudis històrics proporcionen el context necessari per comprendre les singularitats del país.

La recerca sobre política i relacions internacionals centra el seu àmbit d’actuació en l’anàlisi del nostre sistema polític i en l’estudi dels vincles del país amb Europa i, de manera particular, amb l’UE.

Veure Projectes  

 

Línies de treball

 • Sondejos d’opinió

 • Observatori (baròmetre): És una enquesta periòdica que es fa a tota la població major de 18 anys, amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat, analitzant l’evolució de les àrees temàtiques i comparant-les amb els països del nostre entorn.
 • Enquesta d’opinió política: És un instrument que mesura les percepcions de la població sobre diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política del Principat.
 • Enquestes ràpides: Són enquestes dirigides a tota la població d'Andorra més gran de divuit anys. Es fan de manera periòdica. Tracten temes d'actualitat i estan dissenyades per realitzar-les en un curt període de temps.
 • Recerca històrica

  La recerca històrica dins d’Andorra Recerca + Innovació pren diverses formes, adaptades a les necessitats de cada moment. Fem recerques internes, encàrrecs a investigadors associats que contractem directament i també a través de convenis amb institucions públiques i entitats privades.

 • Estudis de ciència política i relacions internacionals

 • Política: Analitzem les diferents dimensions de la política andorrana: el sistema polític (polity), la seva configuració i els seus rendiments, els canvis i les continuïtats del sistema des de l’aprovació de la Constitució; les dinàmiques polítiques (politics), els actors polítics, les seves actituds, les seves interaccions (anàlisi de partits, d’eleccions, de l’abstenció, etc.); i les polítiques públiques (policies), com es treballen, què ens aporten.
 • Relacions internacionals i relacions Andorra - Europa: Analitzem les relacions internacionals d’Andorra des de múltiples perspectives: anàlisi de la política exterior (com es treballa?), anàlisi dels outcomes de les relacions internacionals d’Andorra (què ens aporten?), estudis d’opinió (què n’esperem?, com ho valorem?). Donada la conjuntura actual, de negociació d’un acord d’associació amb l’UE, aquests interessos es concreten de manera específica en estudis de previsió d’impactes d’una eventual associació amb l’UE, un baròmetre d’opinió específic sobre les relacions Andorra – UE i una anàlisi de la política pública de la negociació.
 • Accions transversals

 • Beques: Una part essencial dins l’eix de Societat és la dotació i gestió de tres beques, que tenen una missió doble: ajudar els investigadors que inicien la seva trajectòria professional i, al mateix temps, cobrir buits en la historiografia i en els estudis polítics sobre Andorra.
 • Divulgació: Les accions de difusió són essencials. La recerca i el coneixement de la història i la societat d’Andorra no han de ser el monopoli dels investigadors, sinó que han de tenir el seu retorn. Les modalitats d’aquest retorn han de ser diversos i multicanals.
 • Valors

  És una enquesta periòdica que es fa a nivell mundial, dirigida per Ronald Inglehart, catedràtic de ciència política de la Universitat de Michigan, que es va començar a fer l’any 2005. Amb l’enquesta fem una anàlisi acurada dels valors determinants de la societat, com ara els relacionats amb la concepció de la família i els rols de gènere, la ideologia política, el medi ambient i el desenvolupament, la immigració, la identitat nacional o la religió i la moral.

 • Immigració

  La població andorrana té un alt component d’immigrants. En aquesta línia de recerca, plenament consolidada, estudiem els diferents col·lectius, la seva integració i les relacions que estableixen amb els altres col·lectius.

 • Treball

  La situació laboral a Andorra, les condicions del lloc de treball, les expectatives i sortides laborals dels estudiants, la conciliació de la vida laboral i familiar, el mercat de treball, els horaris comercials són alguns dels temes que analitzem en aquesta línia de recerca.

 • Pobresa i exclusió social, desigualtat

  Analitzem les estratègies i la trajectòria de vida de les persones que estan per sota del llindar econòmic de la pobresa. A més, analizem les conseqüències de la crisi, sobretot a les persones amb  risc d’exclusió social. El treball, que és qualitatiu, recull de manera anònima el testimoni directe de les persones que es troben en aquesta situació. Volem esbrinar les estratègies que adopten aquestes persones o aquestes famílies per fer front a situacions difícils.

 • Educació

  Abordem els estudis d'educació des de perspectives diferents: els diversos elements del clima escolar que incideixen en les relacions de convivència entre l’alumnat, les normatives dels centres i els seus efectes sobre la convivència. Analitzem qüestions relacionades amb els valors que tenen els joves en general, amb el fet de tenir companys d’altres nacionalitats o amb l’opinió que tenen sobre els maltractaments en general i en concret els que es donen entre iguals.

 • Llengua

  Estudiem l’ús del català i de les altres llengües que es parlen a Andorra, especialment dintre l’àmbit escolar i dels joves.

 • Salut

  Per encàrrec del Ministeri de Salut i Benestar fem consultes a la població andorrana sobre salut pública i salut mental.

 • Oci, cultura i esport

  Amb l’enquesta sobre hàbits i pràctiques culturals obtenim informació respecte a l’interès, la participació i la pràctica en activitats culturals i d’oci, i estils de vida de la població d’Andorra.

 • Benestar

  En aquesta línia realitzem estudis de caire social: la situació del voluntariat, la dependència i la discapacitat, els serveis sociosanitaris per la gent gran… També hi caben els projectes vinculats a processos participatius a demanda del Ministeri d’Afers Socials d’Andorra.

 • Turisme

  Avaluem l’impacte d’aquesta important activitat econòmica a Andorra, amb estudis sectorials, enquestes als visitants per analitzar-ne el perfil i per quantificar l’impacte de les campanyes publicitàries d’Andorra.

 • Col·lectius específics (joventut, gent gran, gènere)

  Fem estudis concrets sobre col·lectius específics —joventut, gent gran, gènere— per conèixer amb precisió quina és la seva situació i com evolucionen.

 • Indicadors socials

  Els objectius fonamentals de l’Observatori social andorrà són informar i documentar, obtenir indicadors, donar publicitat i avaluar els aspectes relacionats amb la situació social andorrana.