Projectes

SPIRAL
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte SPIRAL (acrònim de “eStrategia PIRenaica de Avisos por movimientos de Ladera”) ha estat programat en la 1a convocatòria del programa de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027 (projecte EFA039/01). Es tracta d’un projecte de durada de tres anys i està liderat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Andorra Recerca+Innovació, soci del projecte per part andorrana, compta com entitats sòcies amb el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i el Departament de Territori i Urbanisme.

Les condicions orogràfiques i climàtiques dels Pirineus fan que els moviments de vessant (esllavissades i despreniments) siguin un dels fenòmens naturals que, a més d'afectar la salut i el benestar dels seus habitants, causa més pèrdues econòmiques, principalment per talls a les xarxes de comunicació, danys a habitatges i equipaments. El canvi climàtic projecta escenaris de més freqüència de fenòmens meteorològics extrems (temporals, sequeres, inundacions i incendis forestals) afavoridors de la formació i la reactivació de grans moviments.

El repte del projecte SPIRAL és disminuir les afeccions dels moviments de vessant mitjançant l'adopció d'una estratègia transfronterera de protecció comuna que en millori la previsió i la prevenció, i la preparació per a l'emergència. La consecució d'aquest repte necessita una aproximació multiescala (regional i local) basada en el coneixement. El projecte es fonamenta en el desenvolupament d'un servei d'avisos amb protocols d'actuació que anticipi on i quan poden tenir lloc moviments de vessant i com cal procedir en cas d'activació. Aquesta estratègia permetrà millorar la resiliència del conjunt de territori davant d'aquestes catàstrofes emetent avisos a protecció civil (enfocament regional) i de llocs específics (enfocament local) beneficiant el conjunt de la població.

Concretament, el projecte consta de dues accions tècniques enfocades a diferents escales: l’Acció 3 (A3) se centra en un pronòstic regional (sistema d’avisos) mentre que l’Acció 4 (A4) està enfocada en una avaluació del risc a escala local. L’estratègia pirinenca final es defineix doncs en les dues escales i es distingirà entre els mètodes de gestió i les mesures de mitigació adaptades als factors desencadenants.


Projectes

Notícies