Projectes

MOMPA

És un projecte europeu que pretén monitoritzar les deformacions relacionades amb als riscos geològics per moviments del terreny com a acció fonamental per a la prevenció en àrees molt antropitzades.

El projecte elabora mapes d’inestabilitat per avaluar de forma continuada l’impacte potencial sobre els elements més vulnerables. A les zones que es detectin com a més sensibles pel seu elevat risc, s’hi establiran llindars i es definiran protocols d’actuació per les proteccions civils. La finalitat és millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals. Un exemple és l’esllavissada de la Portalada d'Andorra.

Desprendiment de la Portalada.

L’objectiu general del MOMPA és una gestió proactiva del risc de moviment del terreny, incloent-hi els aspectes de prevenció i de gestió del risc. L’element innovador del projecte és l’ús de la teledetecció, en concret, la técnica d’interferometria SAR (inSAR), basada en imatges de satèl·lit, per la detecció dels moviments de terreny. Aquesta técnica és sensible a deformacions molt petites del terreny, cosa que afavoreix una detecció ràpida dels moviments.

Objectius del projecte:

  • Mapes de seguiment dels moviments del terreny en zones d’Alt Urgell, Cerdanya, Capcir, Conflent i Andorra.
  • Mapes d’inestabilitats mitjançant delimitació cartogràfica de les zones de moviment. 
  • Valoració de risc dels elements exposats als moviments del terreny identificats. 
  • Definició de protocols d’actuació en suport de les accions de les proteccions civils.

 Per arribar als objectius anteriors s'han definits una sèrie d'accions:

  • Acció 1: Coordinació de totes les activitats tècniques i la comunicació entre socis per garantir una òptima execució del projecte.
  • Acció 2: Activitats de comunicació.
  • Acció 3: Monitorització dels moviments del terreny.
  • Acció 4: Anàlisis de risc associat a moviments del terreny.
  • Acció 5: Protocol d'actuació

Les activitats de comunicació de l’acció 2 actualment es centren en la difusió científica del projecte i dels primers resultats. Durant aquest 2021, si la crisi sanitària ho permet, està previst participar en diferents congressos, entre ells a l’Assemblea General de l’EGU (European Geoscience Union), l’EUROCK2021 a Itàlia, el X Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables i el X Congreso Geologico de España. 

En el marc de l’acció 3—monitorització dels moviments del terreny— s’ha finalitzat la cartografia regional d’identificació de desplaçaments del terreny que ha permès identificar les Àrees de Deformació Activa (ADA) a la zona de treball del projecte (4.000 km2 ). A escala local, pel territori andorrà, desprès de validar la coherència espacial d’aquestes àrees amb els moviments de vessant identificats pel Govern d’Andorra, s’ha procedit a seleccionar les ADA amb més interès per tal de dur a terme les anàlisis de susceptibilitat i de risc associats a aquests moviments. La superfície total de les 218 ADA identificades en territori andorrà representen 3 km2 (<1% del territori), dels quals un 34% estan catalogats com a moviments de terreny amb perillositat. Les quatre àrees seleccionades per treballar a les accions 4 i 5 del projecte (“Anàlisi del risc associat al moviment i protocol d’actuació”) es situen a la vall de Ransol, al Forn de Canillo, a la zona d’Anyós i la Portalada a Sant Julià de Lòria.

Els primers resultats, obtinguts amb les imatges del satèl·lit Sentinel-1 —on es detecten les deformacions del terreny a la zona del forn de Canillo— són un exemple de resultat produït en un moviment de vessant prop de un nucli urbà.

Imatge amb velocitats obtingudes amb el satèl·lit Sentinel-1.

Per altra banda, en el cas d’estudi de la Portalada, a causa de la complexitat de la zona, amb molt pendent i boscosa, s’ha procedit a instal·lar vuit reflectors passius i un d’actiu per tal de garantir la monitorització i caracterització del moviment actual del terreny. Els corner-reflectors tenen la missió d'afavorir la reflexió de les ones radar enviades pel satèl·lit a fi de poder mesurar amb major precisió les deformacions del terreny a la zona. Durant aquest inici d’any s’ha verificat la instal·lació i els primers resultats. L’objectiu és explorar la integració de les dades obtingudes per satèl·lit en els protocols de prevenció de risc ja existents en aquest indret.

Corner-reflectors instal·lats vessant amunt de la cicatriu del despreniment de la Portalada. Treballs realitzats amb el suport del Govern d’Andorra, Euroconsult S.A. i Andorra Recerca + Innovació.

És un projecte europeu cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.  


Projectes

Notícies