Projectes

Estudis d'impacte de l'acord d'associació Andorra - UE

L'acord d'associació que actualment s'està negociant entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea (UE) té un caràcter estructural. Es preveu, així, que el seu impacte en l'economia i en la societat andorranes sigui significatiu, transversal (en múltiples àmbits i sectors), dinàmic (fluctuarà i evolucionarà amb el pas del temps) i que es doni en diferents direccions (des d'adaptacions requerides —amb costos associats— fins a l'obertura de noves oportunitats de negoci en sectors d'alt valor afegit). 

Poder disposar d'un mapa el més complet i nítid possible de tots aquests impactes té un triple interès:

 • D'una banda, permetrà als diferents actors de la societat andorrana anticipar-se i preparar-se millor a la implementació de l'acord, en el cas que aquest s'acabés adoptant. Quin pressupost han de preveure les administracions per poder fer front a la implementació de l'acord? Quins canvis han de començar a programar? Quines són les principals oportunitats en el sector X? Com s'han aprofitat en d'altres economies?
 • En segon lloc, permetrà a la ciutadania disposar de dades clau per poder formar-se una opinió informada sobre la idoneïtat o no de l'acord que s'acabi negociant. Tenint en compte que l'aprovació del text serà sotmesa a referèndum, és fonamental que el vot que emetin els ciutadans pugui basar-se en una informació rigorosa i el més completa i clara possible sobre una qüestió clau com són els impactes esperats de la decisió a adoptar. De la mateixa manera, un cop l'acord (en el cas de produir-se) comenci a generar efectes, serà de gran interès tant per a les institucions com per a la societat civil poder fer el seguiment dels impactes efectius derivats de la implementació de l'acord.
 • Finalment, més enllà de la utilitat social del projecte dins les fronteres d'Andorra, l'estudi també servirà per incorporar un nou cas d'estudi al corpus de coneixement existent sobre integració europea, un cas d'estudi interessant en l'àmbit de la política comparada per les particularitats de l'actor que busca associar-se (un microestat), pel tipus d'acord (un grau d'associació significatiu però lluny de l'adhesió), pel tipus de negociació i pel moment en què es negocia (integració en temps de desvinculacions i d'euroescepticisme).

És important destacar que l'anàlisi de l'impacte d'un acord d'associació entre Andorra i l'UE és un projecte viu, que per la naturalesa de l'objecte analitzat (els outcomes d'un acord actualment en negociació) es desenvoluparà al llarg d'un mínim de cinc anys i que comptarà amb dues fases molt diferenciades: una primera (coincident en el temps amb la negociació del text), centrada en la previsió d'impactes; i una segona (que començarà tan bon punt es comenci a implementar l'acord, en el cas que s'aprovi), centrada en l'anàlisi dels impactes efectius.

Pel que fa als objectius del projecte, en podem destacar els següents:

Fase 1:

 • Identificar els diferents tipus de costos que pot generar l'associació a l'UE
 • Avaluar la previsió de costos feta pels actors concernits per l'associació
 • Recollir, categoritzar i integrar tots els costos prevists
 • Quantificar tots els costos quantificables
 • Recollir, visibilitzar i valorar els costos intangibles 
 • Comparar els costos amb els costos prevists en altres escenaris (sense acord d'associació)
 • Comparar els costos amb els costos reals generats efectivament en Estats amb graus d'integració similars amb l'UE
 • Comparar els costos amb els costos prevists en altres Estats candidats a l'associació amb l'UE
 • Elaborar un mapa integrat de costos, amb una descriptiva completa, precisa, visual i consultable a partir de múltiples paràmetres
 • Identificar els avantatges i les oportunitats que pot generar l'associació amb l'UE
 • Analitzar de quina manera s'han concretat, en Estats amb graus d'integració similars amb l'UE, oportunitats com les que obre l'acord d'associació Andorra - UE
 • Construir hipòtesis sobre fins a quin nivell es poden aprofitar a Andorra les oportunitats obertes per l'acord d'associació (amb forquilles d'intervals d'aprofitaments plausibles)
 • Comparar les oportunitats generades amb escenaris alternatius (sense acord d'associació)
 • Recollir, visibilitzar i valorar els avantatges intangibles i no quantificables d'una associació amb l'UE

Fase 2:

 • Definir un sistema d'indicadors de seguiment dels impactes de l'acord d'associació a la societat i a l'economia andorranes
 • Construir un sistema d'alimentació contínua de bases de dades de seguiment dels impactes
 • Analitzar de manera periòdica i integrada els impactes

Pel que fa a la metodologia emprada, es partirà de la definició d'un conjunt d'indicadors, que s'alimentaran a partir de dades obtingudes per triangulació entre entrevistes amb tècnics i comandaments de les institucions concernides i el recurs a evidències de política comparada (quan s'analitzin costos, es partirà de les anàlisis domèstiques i es contrastaran amb evidències internacionals i, en canvi, quan es calibri l'aprofitament potencial d'oportunitats es partirà de resultats efectius en d'altres realitats estatals i es contextualitzaran a la realitat andorrana). Tant en la definició dels indicadors com en l'obtenció i en l'anàlisi de la informació, a més, s'aplicarà una perspectiva que miri de compensar el màxim possible les visions insiders i outsiders, una qüestió fonamental en l'anàlisi prospectiu d'escenaris.

Tota la feina realitzada en el marc d'aquest projecte ha de permetre la generació de dos tipus de productes. D'una banda, bases de dades alimentades amb tota la informació recollida. D'una altra, anàlisis d'impacte. Aquestes anàlisis poden ser integrals però també sectorials, limitades a diferents horitzons temporals o centrades en aspectes molt específics i es poden concretar en formats molt diversos: informes per a institucions interessades, informes tècnics, articles i presentacions per al gran públic, papers destinats a la comunitat científica, etc.

El projecte, evidentment, compta amb obstacles substancials que no es poden negligir. Per citar-ne tan sols alguns: mancances en la disponibilitat d'informació, desequilibris entre unitats de comparació, sobredimensionament esperat del temps present, de la conjuntura i de les perspectives insiders en l'anàlisi subjectiu d'escenaris de futur i transformacions estructurals, combinació d'elements altament quantificables amb d'altres d'intangibles però de gran rellevància, anàlisi d'elements com les oportunitats, en què l'atzar i aspectes directament no previsibles tenen un rol important en determinar com s'acabaran aprofitant, i, sobretot, el fet que estem tractant amb previsions i que aquestes previsions, a més, es basen en escenaris encara no definits ni tancats, donat que es troben sotmesos a negociació.

Per tot plegat, els estudis d'impacte de l'acord d'associació Andorra - Unió Europea és un projecte que des d'Andorra Recerca + Innovació entomem amb la màxima prudència però, alhora, amb el convenciment que entre renunciar a fer l'anàlisi i fer-la de la manera més completa, precisa i acurada possible (i il·luminant les mancances amb què ens poguem trobar), és millor intentar-ho.


Projectes

Notícies