Continuació de l'estudi de la situació de dependència a Andorra

Continuació de l'estudi de la situació de dependència a Andorra

L’any 2018 vam elaborar conjuntament amb la Universitat de Lleida l’estudi ‘La situacio´ de la depende`ncia a Andorra. Persones dependents i persones que les cuiden. Una ana`lisi que s’aproxima a la realitat.’ Quatre anys despre´s recuperem la voluntat de donar continui¨tat a aquest projecte amb l’objectiu d’identificar canvis i noves realitats respecte a les situacions de cura a la depende`ncia i discapacitat d’enc¸a` de la primera part i amb l’agreujant de la pande`mia de la Covid-19.

La fase que ens ocupa actualment es correspon al treball de camp qualitatiu, el qual consisteix a realitzar entrevistes semiestructurades a agents informadors claus. En aquest cas so´n, d’una banda, persones cuidadores tan contractades per les institucions pu´bliques i privades, com cuidadores per compte propi i familiars, per altra banda entitats socials del sector i institucions prestadores de serveis.

A partir del mes de novembre es preveu abordar la fase d’ana`lisi del contingut i concloure el projecte a principis de l’any 2023.