Projectes

 WISE-PREP

El projecte s’emmarca dins el programa internacional LIAISE, "Land surface Interactions with the Atmosphere over the Iberian Semi-arid Environment", que pretén caracteritzar l'evapotranspiració i altres processos clau que intervenen en el cicle de l’aigua en ambients semi-àrids.

Durant l’estiu 2021 està prevista una campanya experimental en una zona agrícola molt activa i diversa on hi conviuen cultius de secà i de regadiu. En concret, el projecte WISE-PreP s’ha dissenyat per estudiar els processos de precipitació i caracteritzar les possibles diferències induïdes pels contrastos en la superfície. Per assolir l’objectiu s’han previst equipar tres ubicacions durant la campanya LIAISE-2021 amb un radar de microones (MRR, observació vertical tècnica doppler) i un disdròmetre laser (PARSIVEL). S’obtindran observacions en una zona irrigada, una no irrigada i una zona de transició.

El perfils verticals de precipitació permetran caracteritzar tant la distribució de les mides de les gotes com els processos microfísics que hi intervenen, i relacionar-ho amb variables com la intensitat de precipitació o els règims de precipitació convectiu vs. stratiforme. Aquestes dades, pels casos d’estudi seleccionats, es complementaran amb les dades de la xarxa de pluviòmetres, la xarxa de radars operatius, les imatges de satèl·lit i els models numèrics de predicció del temps.

El projecte WISE-Prep es va iniciar el passat 2020, està liderat per la Universitat de Barcelona i finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Espanya) (WISE-PreP, RTI2018-098693-B-C32).


Projectes

Notícies