Projectes

Sensòrica extesa
Pixabay

Per a poder comprendre la diversitat i complexitat dels entorns en els quals vivim i desenvolupem les nostres activitats diàries cal ser capaços de mesurar-ne les seves diferents variables. Amb sistemes de sensòrica podem detectar variables de diferent tipologia com són la temperatura, humitat, cabal hídric, nivells de CO2 o incidència solar.

Aquestes magnituds les podem complementar amb d'altres variables provinents de bioindicadors com poden ser la presència de certs tipus de papallones, abelles o fongs, o el color del foliatge d'arbres i plantes en funció de l'estació de l'any.

Finalment, també podem afegir aspectes de percepció qualitativa a través de variables de ciència social com poden ser observacions sobre la comprensió del nostre entorn social i natural, o les interseccions entre les dades recollides i la interpretació que com a individus i com a societat en podem fer.

L'objectiu principal del projecte és poder establir una metodologia que permeti una comprensió holística amb l'ajut dels diferents mecanismes de recollida d'informació (els diferents sensors, siguin aquests artificials, naturals o humans), per poder millorar la presa de decisions. En la definició d'aquesta metodologia es treballa conjuntament amb el City Science Group del MIT Media Lab de Boston.


Projectes

Notícies