Projectes

MONTCLIMA
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte MONTCLIMA és un programa de cooperació territorial per a l’espai sud oest europeu (SUDOE) que dona suport al desenvolupament regional mitjançant el cofinançament de projectes transnacionals a través de fons europeu de desenvolupament regional (FEDER). El projecte MONCLIMA ess centra en l’estudi i la prevenció de riscos naturals a les zones de muntanya del territori SUDOE.

Les zones de muntanya estan entre els territoris més afectats pels riscos naturals i es preveu que aquests riscos s'incrementin pels efectes del canvi climàtic (sequeres més severes, temperatures mitjanes més elevades, canvis en el règim de les precipitacions). Aquests riscos no coneixen límits administratius (per exemple, incendis que traspassen fronteres de masses forestals contínues) i necessiten una coordinació transnacional. A més, l'espai SUDOE és una de les zones del món que més pateix i patirà els efectes del canvi climàtic (IPCC, 2014). En reforçar un enfocament basat en els riscos considerant el canvi climàtic, el projecte s'alinea amb acords internacionals com el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres de les Nacions Unides i l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic. El projecte MONTCLIMA desenvoluparà el primer marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals en zones de muntanya per al territori SUDOE.

El projecte té quatre objectius estratègics:

  • Capitalitzar els casos reeixits de formes de governança i d'iniciatives pràctiques de prevenció i gestió de riscos naturals. Tot això es farà mitjançant la realització d'un estudi sobre l'estat actual de les pràctiques amb un enfocament transnacional en l'espai SUDOE; l'anàlisi de la vulnerabilitat passada, present i futura d'aquests territoris de muntanya a través d'una aplicació web que posi en valor la informació sobre vulnerabilitat passada i futura enfront dels quatre riscos objecte i que millori la gestió i l'anàlisi tècnica i jurídica de la gestió de riscos en l'àrea d'estudi.
  • Dissenyar una metodologia per a l'elaboració d'un marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos en zones de muntanya SUDOE. Es pretén obtenir un document marc que integri recomanacions operatives i estratègiques per a cada eix, d'acord amb els resultats obtinguts en al punt anterior i aplicables a les zones de muntanya de l'espai SUDOE. El document tindrà en compte les especificitats dels territoris de muntanya del SUDOE a partir de les experiències i coneixements dels socis i associats del projecte. Finalment, aquest Marc Estratègic Transnacional s'enriquirà amb els coneixements adquirits a través dels casos pilot del projecte, de manera que pugui ser contrastat sobre el terreny amb casos pràctics i en diferents etapes d'implementació.
  • Testar el marc estratègic transnacional en territoris SUDOE per als riscos esmentats mitjançant assajos pilot.
  • Comunicació i difusió de resultats i eines amb un enfoc especial a la transferència i replicabilitat dels resultats als actors clau en el disseny i la implementació de les polítiques de prevenció i gestió de riscos naturals dels territoris SUDOE. Per a això es proposen una sèrie de mesures específiques que es reflecteixen principalment a través de seminaris temàtics i visites de terreny als casos pilot.

Una de les accions clau del projecte SUDOE MONTCLIMA és el disseny i implementació (proves i desenvolupament) de plans d’acció comuns per a la prevenció i la gestió de riscos naturals, que seran validats o millorats mitjançant assajos pilot.

Dues d’aquestes proves pilot, dirigides per FORESPIR i ANDORRA Recerca + Innovació, s’estan duent a terme al Principat d’Andorra (Pirineus). El territori andorrà és un territori muntanyós (l’altitud mitjana del Principat és de 2048 m) amb pendents grans i forts on els riscos naturals són múltiples. A Andorra, els boscos ocupen més del 40% del territori i tenen un paper important en la prevenció de riscos com caigudes de blocs, allaus de neu, laves torrencials ... Per tant, el desenvolupament d’estratègies de mitigació és molt important i es pot dur a terme mitjançant l’estudi i l’anàlisi de desastres naturals, però també mitjançant l’avaluació dels impactes. A Andorra, com en molts territoris de muntanya, les estratègies de mitigació passen per un enfocament multirisc a les accions, ja que, per exemple, un bosc protector contra la caiguda de blocs també està sotmès a un risc d'incendi. Per aquestes raons, és important tenir en compte tant la funció protectora com la vulnerabilitat dels boscos per evitar que una acció de mitigació del risc sigui més favorable a l’aparició d’altres riscos.

Els primers assajos pilot realitzats a Andorra se centren en el risc de caiguda de blocs, però també consideren el risc d'incendi, ja que amb el canvi climàtic n'augmentarà la freqüència i la gravetat. Més concretament, l’acció preveu actuar en un bosc protector contra la caiguda de blocs ubicats a la parròquia d’Andorra la Vella a la zona de la Comella, molt a prop d’unes zones urbanes importants. En aquest bosc protector contra la caiguda de blocs, situat prop d’una àrea recreativa i on la probabilitat d’iniciar un incendi forestal és més gran, es pretén reduir el risc d’incendi forestal i, cas que es produeixi, reduir-ne la intensitat i permetre al bosc per conservar el seu paper protector.

Blocs i senyals d’impacte de blocs als arbres del bosc de la Comella.

La segona prova pilot realitzada a Andorra se centra en el risc d’inundacions i avingudes torrencials a la zona de calm de Claror, a la vall del Madriu-Perrafita-Claror, on escassegen les grans extensions de boscos i vegetació de prats. En aquesta zona hi predominen les tarteres i les zones rocoses amb algunes taques de vegetació escassa (com en moltes altres zones més altes del territori). Els blocs de pedra solen ser força mòbils i erosionables i les conseqüències poden ser importants i afectar la població de manera directa o indirecta. Això va succeir el 21 de juliol de 2015, quan una gran tempesta de convecció estacionària a la zona de Calm de Claror va acumular 71 l/m2 en una hora i fins a 96 l/m2 durant les 24 hores associades a l’episodi. A causa d’aquesta gran intensitat de precipitacions hi van haver escorrenties superficials en forts pendents de vegetació escassa, que van donar lloc a intensos fenòmens erosius a la capçalera de diversos rius de muntanya. A la conca del riu Claror, avingudes torrencials es van dipositar al peu del talús, però a causa del dipòsit de sediments el riu Claror va recuperar el seu potencial erosiu riu avall. Tot plegat va provocar una forta terbolesa del riu i va fer que les aigües de la parròquia d’Escaldes-Engordany, que té la captació d'aigua potable més avall, a la mateixa conca, no fossin aptes per al consum humà. Les noves pluges de molta menys intensitat que es van produir durant l’estiu van generar nous episodis erosius i van provocar nous talls en el subministrament d’aigua. Després va ser necessari consolidar els sediments acumulats a la zona i aturar el procés erosiu a la capçalera del riu Claror, amb l'objectiu de reduir la magnitud i la freqüència dels episodis erosius posteriors.

Com que la zona es troba dins d’un paisatge cultural de patrimoni mundial per a la UNESCO, les intervencions antròpiques han de ser mínimes i sempre respectant l’entorn natural, el paisatge i sense perjudicar els recursos naturals. Entre el 2015 i el 2017 es van dur a terme accions de restauració per estabilitzar els sediments i evitar nous moviments de materials sòlids. L’objectiu es va assolir, però ara, al cap d’uns anys, cal completar la feina realitzada per perpetuar les accions i això és el que es pretén fer en el marc del projecte MONTCLIMA. Més concretament, l’acció preveu centrar-se en la tasca de revegetació realitzada especialment el 2016 i dur a terme una fertilització i completar la revegetació amb noves plantacions en alguns punts específics.

Parcel·la de prova de revegetació realitzada el 2015.
Revegetació realitzada el 2016.

Projecte amb finançament SUDOE. El cap de fila del projecte és l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Els socis del projecte són: Centro de Investigacion Ecologica y Aplicaciones Forestales, NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Fundacion Centro de Servicios y Promocion Forestal y de su Industria de Castilla, Instituto Politécnico de Bragança, Office National des Forêts, FORESPIR, Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement, Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.


Projectes