Projectes

IMAGYN
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte IMAGYN (acrònim de High – resolution IMAGing of the crustal – scale structure of the Central Pyrenees and role of Variscan inheritance on its geodynamic evolution) és un subprojecte coordinat dins el projecte GAPCO (Gedynamic And Petrogenetic Constraints of the Permo-Carboniferous magmatism of the Catalan Pyrenees), que al seu torn és la continuació del projecte SIMPROP i del seu subprojecte GeoPiri3D (CGL2017-84901-C2-2-P), finalitzats el 2021.

L’objectiu general del projecte IMAGYN és el de caracteritzar, a partir de mètodes geofísics, la litosfera continental i la seva evolució termodinàmica a la zona axial del Pirineu durant la seva integració al supercontinent Pangea (permià–carbonífer). Els resultats obtinguts contribuiran a millorar el coneixement que es té de l’orogènia herciniana als Pirineus i ajudaran a entendre millor l’origen del magmatisme permo-carbonífer, distribuït per diferents parts del món.

Amb el projecte SIMPROP–GeoPiri3D es va aconseguir una caracterització 2.5D i 3D de l’estructura de l’escorça continental del Pirineu central —amb especial interès en la geometria en profunditat dels granits tardivariscos de la Maladeta i Andorra–Mont-Lluís— i l’evolució cinemàtica de les conques volcanoclàstiques del carbonífer–permià associades (conca del Cadí) a partir de la integració de dades geològiques, petrofísiques i geofísiques. Es van realitzar sis talls geològics de direcció N-S a partir del model gravimètric, des de la Vall d’Aran fins a la Cerdanya, amb l’objectiu de determinar la geometria dels cossos granítics en profunditat per a poder comparar-los i entendre la seva gènesi. Els resultats s'han presentat en congressos i en diverses revistes indexades [1] [2] [3] [4 [5]. 

El projecte IMAGYN pretén aprofundir en alguns dels aspectes que es van posar de manifest en el projecte anterior, a partir de l’estudi amb altres tècniques geofísiques. Tambçe s'amplia l’àrea d’estudi per incloure-hi les dues conques d’avantpaís del Pirineu, amb l’objectiu de poder caracteritzar l’escorça completa. S’espera obtenir una imatge d’alta resolució del Pirineu Central que serveixi per reconstruir la seva evolució geodinàmica.

Andorra Recerca + Innovació col·labora amb diferents institucions a nivell internacional, com són l’Instituto Geológico y Minero de España del CSIC (IGME-CSIC) que lidera el subprojecte, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Institut Geociències Barcelona del CSIC. El projecte està finançat pel Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, (Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d'Espanya).  

 


 

[1] C. Ayala, P. Clariana, R. Soto, J. Martí, A. Margalef, E. Pueyo, F. Rubio, C. Rey, N. Bach, S. Schamuells, J. Cirés, "Constraining the geometry at depth of La Maladeta and Andorra-Mont Louis granites (Central Pyrenees) through gravity modelling," 22nd European Geosciences Union Assembly, 2020.

[2] P. Clariana, R. Soto, C. Ayala, A.M. Casas-Sainz, T. Román-Berdiel, A. Margalef, B. Oliva-Urcia, E.L. Pueyo, E. Beamud, C. Rey-Moral, F. Rubio, "Variaciones laterales en el basamento y cobertera de los Pirineos Centrales," X Congreso Geológico de España, Vitoria, 2021.

[3] EL. Pueyo, T. Román-Berdiel, P. Calvín, J.L. Bouchez, E. Beamud, C. Ayala, F. Loi, R. Soto, P. Clariana, A. Margalef, N. Bach, N. Schamuells, FM. Rubio, A. Gimeno, EF. de Arévalo, C. Rey-Moral, A. García, J. Martí, AM. Casas, JL. García-Lobón. "Petrophysical Characterization of Non-Magnetic Granites; Density and Magnetic Susceptibility Relationships". Geosciences.

[4] R. Soto, P. Clariana, C. Ayala, A.M. Casas-Sainz, T. Román-Berdiel, A. Margalef, B. Oliva-Urcia, E.L. Pueyo, E. Beamud, C. Rey, F. Rubio, "Serial gravity-constrained cross-sections in the Central Pyrenees validating its structural style" 22nd European Geosciences Union Assembly, 2020.

[5] R. Soto, P. Clariana, C. Ayala, C. Rey-Moral, A.M. Casas, T. Román, A. Margalef, F. Rubio, B. Oliva, E.L. Pueyo, J. Martín, E. Beamud, "Assessing the Internal Uppermost Crustal Structure of the Central Pyrenees by Gravity-Constrained Cross Sections", Tectonics, 2022.


Projectes

Notícies