Projectes

Flora amenaçada d'Andorra

L'estudi de la flora vascular d'Andorra té una història llarga i intermitent. 

Des dels primers exploradors foranis que van trepitjar els Pirineus buscant l'estructura de la flora pirinenca, i realitzant els primers inventaris més o menys exhaustius, el primer gran estudi complet de la flora d'Andorra es remunta al 1980-89 quan ja l'Institut d'Estudis Andorrans, aleshores des de la seva delegació de Perpinyà, va encarregar al botànic francès Jean Bouchard, l'elaboració d'un estudi que va dur a la publicació del llibre "Primer herbari de la flora d'Andorra", i la compilació del conjunt de plantes inventariades en un herbari que es conserva a la seu d'Andorra Recerca + Innovació. 

L'Herbari Bouchard (Herbarium code: IEA) és una col·lecció pública d'investigació, i com a tal, destinada a professionals. Només es pot consultar "in situ" a Andorra Recerca + Innovació i per fer-ho cal sol·licitar-ho amb antelació al mateix centre. D'altra banda es disposa de la digitalització d'una gran quantitat de plecs, que es pot consultar aquí, igualment com el fons fotogràfic del mateix J. Bouchard.

Portada del llibre de Bouchard en l'edició del 1989.

Al març de 2012 l'Herbari Bouchard va inscriure's a l'Index Herbariorum amb el codi: IEA. Aquest índex, regentat per l'entitat The New York Botanical Garden, permet que gent d'arreu del món pugui accedir i consultar l'Herbari Bouchard de forma virtual, així com contactar amb Andorra Recerca + Innovació en cas de voler aprofundir en el seu coneixement.

 


Entre els anys 2004 - 2008, el Govern d'Andorra i l'antic Institut d'Estudis Andorrans van encarregar conjuntament al Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia ce la Vegetació de la Universitat de Barcelona, l'actualització de les espècies de flora presents a Andorra i també l'avaluació de les mateixes en funció del seu risc de desaparició. En va resultar la Check-list i Llista Vermella de la Flora d'Andorra (Carrillo et al., 2008).

La Check-list, és un llistat complet i contrastat de la flora vascular d’Andorra. La check-list de partida constava de 1.537 tàxons de flora autòctona i al·lòctona ben establerta, però ja indicava l’omissió de prop de 200 espècies de plantes per les que no es va poder assegurar la presència a Andorra. Diverses publicacions posteriors han contribuït a l’actualització de la check-list, que està en permanent actualització. 

La llista vermella és el llistat d’aquells tàxons de la flora vascular d’Andorra que es troben en un risc més o menys accentuat d’extinció, i pels quals s’indica el seu grau d’amenaça. La classificació per grau d'amenaça de les espècies de la flora a la llista vermella de la flora d’Andorra segueix els criteris i categories de la UICN a nivell regional i nacional (UICN, 2012). La llista vermella de partida (Carrillo et al., 2008) constava de 346 tàxons (CR, EN, VU i DD).

Actualment el llibre es troba esgotat, però pot descarregar-se en format digital aquí.

Amb l’actualització constant dels coneixements es poden incorporar nous taxons a la llista vermella vigent o excloure’n. La categoria d’amenaça dels taxons també pot canviar (segons si augmenta o disminueix el grau d'amenaça).

Actualment i des de 2009, Andorra Recerca + Innovació (abans com a Institut d'Estudis Andorrans) s'encarrega de seguir i re-avaluar els tàxons més amenaçats de la flora andorrana i incorporar les noves espècies abans no detectades a la check-list, cosa que ha permès establir projectes específics de seguiment (vegeu els projectes FLORALAB o FLORAPYR, per exemple) o bé poder guiar la gestió del Ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra pel que fa a l'elaboració de plans de recuperació, la normativa de conservació de la biodiversitat, i mantenir actualitzat el coneixement sobre aquest camp. 

 


L'any 2021 es va publicar la Llista Patró de la Flora d'Andorra, que aglutina la informació relativa a les espècies fins ara trobades al territori (Check-list) i els aspectes que tenen a veure amb el seu estat de conservació i la normativa que els aplica. La versió de 2021 consta de 1.604 tàxons diferents, 309 dels quals es troben en alguna categoria d'amenaça (CR, EN o VU) i 54 en la categoria de Dades Insuficients (DD).

Es pot consultar a continuació.

Llista Patró de la Flora d'Andorra 2021 

 


Projectes

Notícies