Projectes

Estudis polítics i historiografia andorrana. Un estat de la qüestió
@ Andorra Recerca + Innovació

Durant el 2017 es va dur a terme un buidat de la bibliografia sobre història d’Andorra —entesa en un sentit ben ample. Amb aquesta relació es va publicar a la web el document que recollia les referències. Estaven ordenades per temes i també en ordre cronològic: d’aquesta manera es podien arribar a diverses conclusions sobre l'estat de la qüestió dels estudis històrics.

Un cop superada aquesta fase s’ha optat per bolcar les referències en un gestor de bibliografia, un programa que permet una classificació lògica de les dades sobre la plataforma Zotero, que es caracteritza per la seva facilitat d’ús i per una gran versatilitat. Aquesta plataforma permet una consulta senzilla i online en el seu entorn web. Al mateix temps s’han anat ampliant els ítems repertoriats, ampliant-ho a tesis doctorals en línia i també en materials de difusió que no solen aparèixer en repertoris d’aquest tipus i que, tanmateix, són molt útils: notícies de premsa i entrades de blogs.

Aquesta eina és especialment interessant perquè també permet l’accés directe a la documentació que es troba en versió digital, ja siguin llibres dels repositoris de Google Books o Gallica, o articles acadèmics i tesis doctorals.


Projectes

Notícies