Projectes

Avaluació i modelització de la contaminació atmosfèrica a Andorra

Mitjançant l’eina ADMS-Urban, i a partir dels comptatges de vehicles,  les calefaccions de gasoil, les zones industrials i dades meteorològiques, s’ha realitzat una modelització de la dispersió dels contaminants a la vall central d'Andorra. Aquesta modelització permet estimar la distribució espacial dels principals contaminants, saber qui en són els causants, estudiar la seva incidència sobre la població i proposar mesures de millora. A continuació es mostren els nivells de concentració d’NO2 en un escenari advers. Aquest considera l’hora punta de trànsit, el parc de vehicles actual, les calefaccions en funcionament i una situació meteorològica d’inversió tèrmica que dificulta la dispersió dels contaminants.

Nivells de concentració d'NO2 en un escenari advers.

Per tal d’enriquir les dades disponibles referents a la intensitat de vehicles, s’ha dissenyat, implementat i testejat una xarxa experimental de comptadors de vehicles basats en tècniques de visió per computador, amb l’objectiu de complementar les dades de comptatges de vehicles que aporta l’Àrea de Mobilitat del Govern d’Andorra.

Comptatge de vehicles basat en tècniques de visió per computador.

Paral·lelament, a partir dels registres disponibles, en aquest projecte s'estudia l’evolució històrica dels principals contaminants atmosfèrics (NO2, PM10, O3, CO, SO2). S’analitzen les correlacions existents amb els factors causants com el trànsit, les calefaccions de gasoil i la meteorologia (posant especial èmfasi en l’efecte de les inversions tèrmiques). Les anàlisis tracten dades entre el període 01/01/2017 al 07/03/2018, que han estat proporcionades per la Unitat de Medi Atmosfèric del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra. Addicionalment, i tan sols per l’estació de referència (942), s’ha realitzat addicionalment un anàlisi de major abast temporal, que inclou dades del període 01/01/2010 fins 31/12/2017. Aquestes últimes s’han descarregat a través de la web de Qualitat de l’aire del Govern d’Andorra [1].

Bona part dels resultats obtinguts en aquesta última línia s’han publicat en la següent web, on es poden consultar les diferents anàlisis realitzades amb les dades de les estacions automàtiques del país.

Web de consulta de les anàlisis realizades.

 


 

[1] Govern d'Andorra. Qualitat de l'aire a Andorra, Dades de mesurament, 2018


Projectes

Notícies