Projectes

Anàlisi de polítiques públiques
Govern d'Andorra

L'anàlisi de polítiques públiques (APP) és una pràctica indispensable a les democràcies, important per a la millora contínua de les administracions i fonamental perquè la ciutadania pugui valorar l'acció de govern. A Andorra, fins ara, hi ha un dèficit pràcticament absolut en aquesta matèria, lligat amb una manca de cultura de l'avaluació, com va quedar palès a la iniciativa Andorra: reptes de futur, on la manca d'avaluació de les polítiques públiques va ser percebuda, de manera transversal i generalitzada, com a una de les principals mancances del país i com a un dels reptes inajornables a què cal donar resposta.

Des d'Andorra Recerca + Innovació pretenem contribuir a paliar aquest dèficit de dues maneres diferents: aportant dades (des de diferents projectes) que facilitin l'anàlisi de polítiques públiques per part de les mateixes administracions o de tercers i analitzant directament i de manera integral algunes polítiques públiques seleccionades per la seva rellevància.

L'APP se centra, entre d'altres aspectes, en analitzar:

  • les necessitats que han motivat la generació de la política (quin problema mira de resoldre?)
  • els objectius que es persegueixen
  • la introducció de la necessitat i de la política que es pretén aplicar en l'agenda política
  • les diferents alternatives existents a la política plantejada
  • les fases al llarg de les quals es desenvolupa la política
  • els actors que hi intervenen així com les dinàmiques d'interacció (conflicte, cooperació, etc.), que s'estableixen entre ells
  • la implementació de la política
  • l'avaluació d'aquella política en relació, sobretot, als objectius plantejats

La primera política pública que s'analitzarà de manera monogràfica en el marc d'aquest projecte és l'associació amb l'UE.


Projectes

Notícies