Projectes

AFOLU

El nom AFOLU és l’acrònim de Agriculture Forestry and Other Land Use, i és a partir de l’any 2018 que Andorra Recerca + Innovació inicia un projecte en aquest sector per encàrrec de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC) del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

El sector Agriculture Forestry and Other Land Use (AFOLU) engloba molts projectes d’estudi i de control per part dels Estats per tal de determinar la quantitat d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, anomenats GEI, que produeix cada país i els seus reservoris de carboni. Des d’un punt de vista global, s’ha determinat que el sector AFOLU contribueix en un 24% en les emissions de GEI a nivell mundial; bàsicament de CO2 (diòxid de carboni), CH4 (metà) i N2O (Òxid nitrós).

Aquest projecte en concret, es fonamenta en crear i definir una metodologia adequada per conèixer l’estructura de les cobertes del sòl anual de tot l’àmbit nacional i quantificar els canvis que s’han produït durant el període comprès entre 1970 i l’actualitat. Per dur a terme aquest propòsit s’han realitzat mapes anuals de cobertes del sòl a partir d’imatges satèl·lit que permeten analitzar la seva evolució al llarg dels anys.

Així doncs, els objectius del projecte es poden resumir en els següents punts:

  1. Obtenció d’un banc d’imatges satèl·lit d’Andorra. Les primeres imatges corresponen a les Landsat 1 de l’any 1972; any en què es posa en òrbita el primer satèl·lit del programa Landsat.
  2. Realització de la cartografia necessària per estudiar el canvi anual de cobertes del sòl d’Andorra des de l’any 1972 fins l’actualitat a partir d’imatges satèl·lit. Els mapes estaran formats per 6 categories d’usos del sòl, segons les classes definides dins del sector AFOLU.
  3. Quantificació de l’evolució de les cobertes del sòl a partir de les anomenades matrius de canvi, i presentació d’una taula resum dels resultats anuals de cada categoria.

 

Imatge satèl·lit Sentinel2A i el seu mapa de cobertes del sòl.

La metodologia emprada ha estat creada per l’AR+I amb la supervisió inicial del Dr. Jordi Inglada (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphere – CESBIO). Aquesta, s’ha basat en la realització semiautomàtica dels mapes anuals a partir d’unes zones d’entrenament específiques per cada una de les 6 categories. Posteriorment, els mapes obtinguts han estat corregits pels Mapes de Cobertes de Sòl dels anys 1972, 1995 i 2012, digitalitzats manualment de forma més detallada.

Per dur a terme el projecte s’han usat les imatges dels satèl·lits Landsat, SPOT i Sentinel 2A i 2B, les quals compleixen unes premisses que les fan aptes per l’estudi:

  • Són imatges que de forma total o parcialment cobreixen el territori andorrà.
  • Tenen una resolució espacial prou detallada com per a distingir les sis categories en què es fonamenten els mapes anuals de cobertes del sòl.
  • Tenen una resolució temporal (quantitat d’imatges) prou bona com per a poder disposar de diverses imatges del mateix indret al llarg d’un any.
  • Són imatges que s’han pogut aconseguir lliurament des de la seva pàgina web de descàrrega.

Els resultats obtinguts en el projecte serveixen perquè l’OECC pugui calcular la capacitat d’embornal del país i avaluar la seva evolució. Al mateix temps, esdevenen la informació bàsica per realitzar els informes convenients en aquesta matèria requerits per les Nacions Unides.


[1] Caritg, R.; Martin, M. “Informe tècnic del projecte AFOLU” Andorra Recerca + Innovació, 2022. (Informe intern).

[2] FAO, 2015. Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

[3] AFOLU, 2013. Requerimientos AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo). Verified Carbon Standard – VCS.


Projectes

Notícies