Projectes

ACCLIMAFOR

Els boscos representen el 59% de la superfície dels Pirineus i assumeixen un paper important, com a sector socioeconòmic —aportant una activitat que és essencial en els territoris— i com a instrument principal en la regulació dels fenòmens naturals actuals i extrems.

Els canvis climàtics tenen un impacte significatiu en el recurs forestal. El grau de la seva resiliència estarà directament relacionat amb el nivell de coneixement adquirit. Per implementar mesures d'adaptació eficaces ha d'haver-hi un coneixement real sobre els impactes i les capacitats de resposta a diferents escales:

  • Escala ecosistema: individu, parcel·la, massa forestal, conjunt dels boscos dels Pirineus.
  • Escala temporal: a curt termini (fenologia, taxa de defoliació...) o a llarg termini (tendència dels indicadors, reacció de les masses forestals, successió de les composicions florístiques).

D'altra banda, les dificultats que vinculen la gestió forestal i el canvi climàtic són molt similars a banda i banda dels Pirineus, com és el cas de l'estrès hídric important o fins i tot en els decaïments originats pel desenvolupament anormal de fongs patògens o de plagues. El repte que planteja el projecte és dotar als gestors del territori les eines necessàries per identificar les zones vulnerables i gestionar la coberta forestal. Els Pirineus, i en concret Andorra, són un veritable laboratori sobre com el canvi climàtic pot impactar en zones de muntanya meridionals. En aquest context, el projecte pretén preparar millor els boscos del massís pirinenc als efectes del canvi climàtic,i contribuir així a la seva adaptació. Aquest objectiu s'aconseguirà mitjançant tres activitats:

  • Generar coneixements sobre l'impacte del canvi climàtic en les espècies forestals amb forta incidència,
  • Implementar i millorar de les mesures d'adaptació sobre les masses forestals en situació crítiques,
  • Transferir els coneixements i les pràctiques als actors d'enllaç de el sector forestal.
Diferents estats fenològics del pi roig (Pinus sylvetris) i del pi negre (Pinus uncinata) definits pel seguiment. Document elaborat pel Centre National de la Propriété Forestière.

Més en concret, aquest projecte ha de permetre avaluar l’estat de salut de les masses forestals del Principat, així com la seva capacitat de resiliència enfront del canvi climàtic. A la llarga, també ha de permetre preveure els canvis en la distribució de les principals espècies forestals estudiades a Andorra: el pi roig i el pi negre.

Per assolir aquests objectius, el projecte es basarà particularment en les realitzacions del projecte CANOPEE (anterior a l'ACCLIMAFOR):

  • Eines cartogràfiques de diagnòstic a escala de massís pirinenc, que permeten identificar masses forestals on la vigilància ha de ser màxima.
  • Mesures fenològiques en masses representatives de la diversitat forestal dels Pirineus.
  • Experiments de gestió adaptativa.

Això serà possible gràcies a un partenariat transfronterer sòlid, les capacitats de capitalització de l'Observatori Pirinenc de Canvi Cilmàtic (OPCC) i, en particular, del projecte OPCC- ADAPYR.

Mapa de vigilància climàtica pel pi roig en Andorra, obtingut en el marc del projecte POCTEFA CANOPEE. Vermell = màxima vigilància, verd = vigilància més baixa, la línia blava delimita les zones on està present l'espècie.

Aquest projecte ha estat finançat pel programa Interreg-POCTEFA i pel Govern d’Andorra a través dels Ajuts complementaris al POCTEFA 2014-2020. El projecte ha acabat el 2023. El resultat és la següent guia de bones practiques en la gestió forestal que apareix enllaçada en el següent pdf.

Guia de bones pràctiques en la gestió forestal


Projectes

Notícies