Projectes

LEAP-Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

En el camp de la modelització de sistemes energètics s'ha desenvolupat un model que simula la totalitat del sector energètic andorrà, integrant aspectes socioeconòmics i ambientals del país. El model implementat amb l’eina LEAP (Long range Energy Alternatives Planning system) permet la construcció d'escenaris de futur a mig i llarg termini basats en les tendències històriques observades, en les previsions d’organismes nacionals i internacionals, en la introducció de noves polítiques o a una àmplia diversitat d’hipòtesis (p.ex., introducció de noves tecnologies, increment del preu del petroli, variacions del producte interior brut, etc.). En paral·lel, el model avalua la seguretat energètica del país en els escenaris resultants, que tracen una àmplia gamma de futurs possibles, des de l’actualitat i fins l’any 2050 [1].

Flux d'energia del sistema energètic d'Andorra l'any 2015.

El model LEAP-Andorra [2] caracteritza en detall els dos grans mòduls que representen els pilars de qualsevol sistema energètic: el consum i l’abastiment d’energia. Alhora, el mòdul de consum d’energia està format per sub-models dels diferents sectors de l’economia andorrana (residencial, transport [3], secundari, terciari i administració pública). Aquests s’han modelitzat combinant tècniques top-down i bottom-up en funció de les dades disponibles i dels objectius plantejats en la caracterització de cada sector. L’agregació de tots els sectors de l’economia i l’alt nivell de detall del model LEAP-Andorra permet la introducció d’estratègies polítiques i la quantificació dels seus impactes a nivell nacional tant en termes d’energia com de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Consum d??energia final en l’escenari Eficient segregat segons fonts energètiques.
GEH en l’escenari Eficient segregat segons sectors d’activitat.

 


 

[1] O. Travesset-Baro, E. Jover, and M. Rosas-Casals, “Long-term energy security in a national scale using LEAP. Application to de-carbonization scenarios in Andorra,” in European Geosciences Union General Assembly 2016, 2016.

[2] O. Travesset-Baro, "Prospectiva energètica al Principat d’Andorra. Model integrat d’avaluació de la seguretat energètica per a la transició cap a un escenari sostenibilista," TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), 2017.

[3] O. Travesset-Baro, B. P. Ó. Gallachóir, E. Jover, and M. Rosas-Casals, “Transport energy demand in Andorra. Assessing private car futures through sensitivity and scenario analysis,” Energy Policy, vol. 96, pp. 78–92, Sep. 2016.


Projectes

Notícies