Projectes

Eina potencial.solar

L'energia solar fotovoltaica té la capacitat de convertir àrees amb usos eminentment residencials i comercials en pols de generació energètica local. A finals del primer semestre de 2021, Andorra disposa de 107 instal·lacions fotovoltaiques integrades als edificis, amb una potència instal·lada de 2638 kWp. Tot i que el creixement dels darrers anys ha estat important, el potencial per explotar encara és molt gran.

potencial.solar proporciona informació orientativa sobre el potencial energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis mediambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia solar fotovoltaica a les cobertes dels edificis del Principat d'Andorra.

Eina interactiva potencial.solar.

El potencial fotovoltaic de les cobertes s'ha calculat a través d'una metodologia a gran escala [1]. En aquest sentit, els resultats presentats no substitueixen una anàlisi tècnica específica realitzada per una enginyeria, sinó que ajuden a identificar zones i cobertes potencialment interessants. En aquest informe es pot conèixer amb més detall la metodologia implementada i les seves limitacions.

L'anàlisi a gran escala realitzat inclou 11109 edificis, amb un potencial de generació fotovoltaica a les cobertes de 266 GWh/any (el 48% de la demanda elèctrica actual), mitjançant una potència instal·lada de 229 MWp. A [2] es presenten els resultats amb major detall, així com una discussió de la capacitat d'autosuficiència energètica de les ciutats.

 


 

[1] O. Travesset-Baro, M. Vilella, "Potencial d'aprofitament solar fotovoltaic en les cobertes dels edificis d'Andorra. Informe metodològic," 2021.

[2] O. Travesset-Baro, M. Vilella, and P. Borges, “Hacia la autosuficiencia energética en las ciudades. análisis del potencial solar fotovoltaico a escala urbana en el Principado de Andorra,” CienciAmérica, vol. 10, no. 3, p. 25, Oct. 2021.


Projectes

Notícies