Projectes

CONECTFOR

Els Boscos d'Alt Valor Ecològic (BAVE) són els últims testimonis de l'evolució gairebé natural dels nostres territoris i un repte per a la preservació de la biodiversitat europea. Constitueixen espais amb gran valor patrimonial. Ens proporcionen serveis ecosistèmics com la protecció de terra i el control hídric, al mateix temps que compleixen un paper fonamental davant el canvi climàtic. A més a més, els BAVE i la seva continuïtat ecològica són elements clau de la infraestructura verda, i malgrat això no necessàriament es beneficien d’una protecció o gestió adequades. En aquest context, el projecte CONECTFOR té com a objectiu promoure l’aparició d’una estratègia transfronterera per preservar la biodiversitat i les continuïtats ecològiques d’aquests boscos reforçant el coneixement, elaborant recomanacions de gestió i realitzant proves en llocs pilot, i la transferència de coneixement adquirit a els actors interessats.

Diferents regions han desenvolupat enfocaments metodològics sobre els BAVE i hi ha una gran quantitat d'experiències locals sobre la conservació i el desenvolupament d'aquestes zones forestals. Fins ara, l’anàlisi s’ha basat en gran mesura en criteris biològics o ecològics vinculats als hàbitats de cada territori, sense integrar els passadissos que els connecten ni l’ampli espectre d’actors afectats en una visió general. Tanmateix, la seva caracterització requereix una consulta —basada en uns coneixements científics sòlids— entre els diferents actors encarregats de la seva gestió i preservació, per tal d’aconseguir una acceptació compartida del seu interès i la seva inclusió en els instruments de planificació dels territoris pirinencs. La seva conservació implica necessàriament la integració dels primers en la gestió i el reforç de la col·laboració entre els segons.

L’objectiu principal del projecte és el d’elaborar, provar i posar en marxa recomanacions de gestió forestal dirigides a propietaris, gestors d'espais naturals i administracions implicades, a través d'una dinàmica de concertació, basada en una millor caracterització dels ecosistemes d'alt valor ecològic i de la xarxa que garanteix la seva connectivitat. Per això el projecte pretén:

  • Caracteritzar els Boscos d'Alt Valor Ecològic a escala dels territoris pirinencs implicats (basant-se en treballs existents) així com la connectivitat entre aquestes reserves de biodiversitat per a permetre el bon funcionament dels processos ecològics que hi tenen lloc.
  • Donar suport a la presa de decisions dels gestors, propietaris i institucions pel que fa a la gestió d'aquestes zones forestals i corredors ecològics que els connecten.
  • Desenvolupar una xarxa d'"espais demostratius" que seran la base per a dinamitzacions territorials i sensibilització específica sobre la importància de la gestió i la conservació d'aquesta infraestructura verda pirinenca.

Els resultats del projecte han de permetre de protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers i també contribuir a una millora de la gestió dels BAVE mitjançant els coneixements sobre la definició, el repartiment i la connectivitat dels BAVE en les dues vessants, amb mètodes conjuntes de caracterització, en particular en els llocs pilots.

Finalment, es preveu que es puguin integrar els resultats a les polítiques d'ordenació forestal, enfortint la gestió participativa.
 

És un projecte europeu cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.


Projectes

Notícies