Andorra Recerca + Innovació presenta els resultats “continuistes” de l���Observatori del primer semestre de 2022

Andorra Recerca + Innovació presenta els resultats “continuistes” de l’Observatori del primer semestre de 2022

El coordinador de l’Eix Societat d’Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó, ha considerat aquest dijous, durant la presentació de l’Observatori del primer semestre d’aquest 2022, que els resultats del sondeig realitzat durant aquest període “segueixen la tendència dels darrers observatoris”, segons els quals la màxima preocupació de les persones enquestades continua sent el preu de l’habitatge. Preguntats per quins consideren que són els tres aspectes que caldria millorar a Andorra a l’actualitat, gairebé la meitat dels enquestats, el 49% (dos punts més que en l’anterior baròmetre) responen l’habitatge, seguit dels salaris, preocupació que augmenta un punt i se situa en el 24%, i de les prestacions i pensions, amb un 15% de les respostes. “Com a canvis interessants en aquest apartat veiem que hi ha altres preocupacions que baixen, com el trànsit -que passa d’un 22% al 14%-, aparcaments -del 12% al 7,5%- i infraestructures i equipaments -del 15% l 10%-.

Encara en el marc dels ‘principals problemes d’Andorra’ i, en aquest cas, agrupat per temàtiques, el principal bloc d’aspectes ‘a millorar’ correspon a ‘preu de l’habitatge, salaris i nivell de vida car’, segons el 56% dels enquestats, això és 1,5 punts percentuals més que en el primer baròmetre de 2021. La segona àrea temàtica que més preocupa inclou ‘prestacions socials, pensions i sanitat’, per al 21% dels enquestats.

Una de les novetats que recull aquest darrer sondeig és la pregunta sobre quin és el problema que afecta personalment l'enquestat. Més d’un 25% responen l’habitatge. “És interessant quan es veuen els perfils poblacionals que més ho diuen, perquè així com altres vegades es veia que responien això els que tenien feines menys remunerades, ara el problema s’està estenent i veiem com l’accés a l’habitatge afecta diferents capes poblacionals”, valora Micó.

“Quan demanem les persones que comparin si arriben a final de mes amb més o menys dificultat ara o abans de la pandèmia veiem que, en els darrers observatoris, la tendència era a la baixa, però en aquest darrer, la proporció de persones que ens responen que arriben amb més dificultat a final de mes ha augmentat. Això pot voler dir que la situació d’inflació i d’increment del preu de la vida estigui afectant aquesta percepció”, ha explicat el coordinador de l’Eix Societat d’Andorra Recerca + Innovació.

Preguntats sobre la salut, i en relació amb la Covid-19, l’Observatori empra el Test de Goldberg, que utilitzen psicòlegs per veure si hi ha casos compatibles amb l’ansietat i depressió. Hi ha una lleugera tendència a l’alça en relació al penúltim baròmetre, de 2021, amb el resultat d’un 19% de les persones enquestades que podria patir un cas d’ansietat i depressió.


El sondeig d’opinió també recull dades sobre el consum d’alcohol i de tabac. El 45% de les persones enquestades respon no haver fumat mai, el 27% ho fa cada dia, el 22% no fuma però ho havia fet anteriorment i un 6% ho fa de manera ocasional. Preguntats per quantes vegades han consumit alguna beguda amb alcohol durant el darrer any: el 12,5% respon haver-ho fet diàriament; el 29%, alguna vegada a la setmana; el 32,5%, ocasionalment i el 26%, mai.

Finalment, en el marc de ‘medi ambient i canvi climàtic’, es pregunta si sabien que Ordino ha estat reconeguda com a reserva de la biosfera des del 2020. Més de la meitat dels enquestats, el 56%, sí que ho sap i un 43%, no. La darrera pregunta demana si estan a favor que Andorra esdevingui un país declarat com a reserva de la biosfera. El 85% de les respostes és favorable a aquesta declaració, un 3,5% s’hi oposa i un 11% ‘no sap, no contesta’.

Recordem que l’Observatori és l’enquesta periòdica que es fa des de l’Eix Societat d’Andorra Recerca + Innovació, amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat. És una enquesta telefònica aleatòria entre la població d’Andorra major de 18 anys, amb una mostra de 753 enquestats, un nivell de confiança del 95,5% i un marge d’error del +-3,6%. El treball de camp es va realitzar entre l’1 i el 12 d’abril del 2022.

Informe Observatori, primer semestre 2022

Presentació Observatori, primer semestre 2022